min

PLB020001 DOLINA BARYCZY

Powierzchnia: 55516.8 ha. Kod obszaru: PLB020001. Ostoja ptasia o randze europejskiej (E 54). a także obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar.

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 55516.8 ha
Kod obszaru: PLB020001
Ostoja ptasia o randze europejskiej (E 54), a także obszar wpisany na listę obszarów Konwencji Ramsar.


Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, w regionach: kaliskim i wrocławskim, obejmuje dolinę Baryczy pomiędzy Żmigrodem na zachodzie a okolicą Przygodzic na wschodzie.

Opis obszaru: Znajduje się tutaj 5 dużych i 5 małych kompleksów stawów rybnych (w sumie 130 stawów) wraz z otaczającymi łąkami, gruntami ornymi, mokradłami i lasami. 

Zwierzęta: Występuje tutaj co najmniej 20 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej i 8 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bączek Ixobrychus minutus (PCK), bąk Botaurus stellaris(PCK), bielik Haliaeetus albicilla (PCK), błotniak stawowy Circus aeruginosus, bocian czarny Ciconia nigra, kania czarna Milvus migrans (PCK), łabędź krzykliwy Cygnus cygnus, podgorzałka Aythya nyroca (PCK), rybitwa czarna Chlidonias niger, rybitwa rzeczna Sterna hirundo, zielonka Porzana parva(PCK), zimorodek Alcedo atthis, perkoz dwuczuby Podiceps cristatus, perkoz rdzawoszyi Podiceps grisegena, łabędź niemy Cygnus olor, gęgawa Anser anser, cyranka Anas querquedula, czernica Aythya fuligula, krakwa Anas strepera, łyska Fulica atra, wodnik Rallus aquaticus, rycyk Limosa limosa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występują: bocian biały Ciconia ciconia, kania ruda Milvus milvus, kropiatka Porzana porzana i żuraw Grus grus.
W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego żurawia i gęsi zbożowej (>4%!); ponadto spotykane są stada gęgawy (do 1300 osobników) i mieszane stada gęsi w ilości do 33000 osobników!

 

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
  • [11] ZGŁOSZENIE: Zniszczenie siedliska pachnicy dębowej (Nadleśnictwo Żmigród)
  • czytaj
ekologia to eko.org.pl