min

PLH020074 Wzgórza Strzelińskie

Powierzchnia: 3836.2 ha. Kod obszaru: PLH020074. Wyżej wyniesione obszary Wzgórz Strzelińskich porastają lasy i nie brakuje w nich fragmentów cennych z przyrodniczego punktu widzenia.

FE
 
24 stycznia 2011

Powierzchnia: 3836,2 ha.
Kod obszaru: PLH020074
Wyżej wyniesione obszary Wzgórz Strzelińskich porastają lasy i nie brakuje w nich fragmentów cennych z przyrodniczego punktu widzenia.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim i wałbrzyskim, obejmuje obszar Wzgórz Strzelińskich znajdujących się we wschodniej części Przedgórza Sudeckiego.

Opis obszaru: Niżej położone tereny o dobrych warunkach glebowych i sprzyjające wegetacji roślin to obecnie w przewadze pola uprawneWyżej wyniesione obszary Wzgórz Strzelińskich porastają nadal lasy. W granicach proponowanej ostoi zachowały się też cenne siedliska roślin łąkowych.

Szata roślinna: Stwierdzono 8 zespołów leśnych, wśród nich zespoły terenów nizinnych, lasy o charakterze podgórskim i podgórskie formy wysokościowe górskich zespołów. Występują tu kwaśne dąbrowy, różne postaci grądów, nizinne i podgórskie zespoły łęgów, żyzne i kwaśne buczyny górskie. Cenne także fragmenty muraw kserotermicznych oraz zbiorowiska łąkowe, szczególnie te z udziałem chronionych i rzadkich gatunków roślin np.: pełnika europejskiego Trollius europaeus, zimowita jesiennego Colchicum autumnale. Ogólnie stwierdzono występowanie 28 gatunków roślin naczyniowych objętych w Polsce ochroną prawną.

Zwierzęta: Odnotowano występowanie czterech gatunków bezkręgowców z Załącznika II: pachnica dębowa Osmoderma eremita (gatunek priorytetowy), czerwończyk nieparek Lycaena dispar, modraszek nausitous Maculinea nausithous oraz modraszek telejus M. teleius. Stwierdzono też 12 gatunków nietoperzy, w tym cztery z Załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG, nocek duży Myotis myotis, nocek orzęsiony Myotis emarginatus, nocek Bechsteina Myotis bechsteinii i mopek Barbastella barbastellus. Spośród innych ssaków stwierdzono wydrę Lutra lutra oraz koszatkę Dryomys nitedula i popielicę Glis glis. Na terenie wykryto 14 gatunków ptaków lęgowych wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG.

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl