min

PLH020075 Stawy Karpnickie

Powierzchnia: 211.3 ha. Kod obszaru: PLH020075. Obszar istotny dla zachowania populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita.
FE
 
24 stycznia 2011

Powierzchnia: 211,3 ha.
Kod obszaru: PLH020075.
Obszar istotny dla zachowania populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, położony u podnóża Rudaw Janowickich, w bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Karpniki.

Opis obszaru: Jego krajobraz zdominowany jest przez kompleks stawów rybnych, otoczonych mozaiką siedlisk łąkowych i leśnych. Przez centralną część obszaru przepływa Karpnicki Potok.

Szata roślinna: Kompleks stawów stwarza ważne siedliska dla zachowania namuliskowych gatunków roślin na krańcu ich zasięgu wysokościowego. Natomiast Karpnicki Potok stanowi ważny korytarz migracyjny dla roślin higrofilnych siedlisk nadrzecznych (ziołorośla, lasy łęgowe) i rzecznych (włosieniczniki).

Zwierzęta: Obszar istotny dla zachowania populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita. Obszar jest także miejscem występowania stablinej populacji 4 gatunków kręgowców wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej związanych z tutejszym kompleksem stawów oraz Karpnickim Potokiem. Teren jest miejscem żerowania dla nietoperzy, w tym nocków dużych Myotis myotis.
 

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl