min

PLH020077 Żerkowice-Skała

Powierzchnia: 84.8 ha. Kod obszaru: PLH020077. Obszar szczególnie istotny. gdyż znajduje się w zasięgu referencyjnym Trichomanes speciosum

FE
 
24 stycznia 2011

Powierzchnia: 84,8 ha.
Kod obszaru: PLH020077.
Obszar szczególnie istotny, gdyż znajduje się w zasięgu referencyjnym Trichomanes speciosum

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, w otoczeniu obszaru występują pola i zabudowania wsi Skała oraz Żerkowice, natomiast na północ od niego prowadzą intensywne wydobycie dwa duże kamieniołomy piaskowca.

Opis obszaru: Obszar  stanowi krawędź piaskowcowej kwesty z licznymi skałami i wychodniami skalnymi o charakterze ostańcowym, otoczone dobrze zachowanymi lasami liściastymi w typie grądów, a w dolinie Bobru łęgów wiązowo-jesionowych. Skały te stanowią jedne z najdalej na północ wysuniętych odsłonięć skalnych piaskowców kredowych związanych z Masywem Czeskim.

Szata roślinna: Na obszarze odnotowano występowanie 6 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, z których szczególnie ważne dla ostoi są: grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (9170) oraz ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii (9170). Obszar szczególnie istotny, gdyż znajduje się w zasięgu referencyjnym Trichomanes speciosum, dla którego występują tutaj doskonałe siedliska.

Zwierzęta: Nie odnotowano gatunków  "naturowych".
 

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl