min

PLH020079 Wzgórza Warzęgowskie

Powierzchnia: 660.9 ha. Kod obszaru: PLH020079. Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony dużej populacji barczatki katax Erigaster catax.

FE
 
24 stycznia 2011

Powierzchnia: 660,9 ha.
Kod obszaru: PLH020079.
Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony dużej populacji barczatki katax Erigaster catax.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, w granicach powiatu wołowskiego (niewielki fragment w powiecie trzebnickim). Obszar wyznaczono pomiędzy miejscowościami: Warzęgowo, Pierusza, Pawłoszewo, Ligota Strupińska i Straża.

Opis obszaru: Obszar jest częścią niewielkich wzniesień położonych w mikroregionie Wzgórza Strupińskie, na Wale Trzebnickim.

Szata roślinna: W granicach proponowanego obszaru stwierdzono 8 siedlisk przyrodniczych. Wśród nich największymi walorami charakteryzują się fragmenty grądu ze stanowiskami m.in. kruszczyka połabskiego Epipactis albensis i kruszczyka sinego E. purpurata. Dużym walorem są fragmenty łąk trzęślicowych (ze stanowiskami m.in. nasięźrzała pospolitego Ophioglossum vulgatum i goździka kosmatego Dianthus armeria), łąk świeżych oraz fragment murawy kserotermicznej z różą francuską Rosa gallica.

Zwierzęta: Obszar ma istotne znaczenie dla ochrony dużej populacji barczatki katax Erigaster catax. Tarniny zasiedlone przez barczatkę rosną najczęściej wzdłuż dróg polnych, na miedzach oraz wzdłuż rowów.

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl