min

PLH020083 Dolina Bystrzycy Łomnickiej

Powierzchnia: 951.7 ha. Kod obszaru: PLH020083. Najważniejszym walorem jest jedyne obecnie aktualnie znane z Sudetów stanowisko bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis.

FE
 
24 stycznia 2011

Powierzchnia: 951,7 ha.
Kod obszaru: PLH020083.
Najważniejszym walorem jest jedyne obecnie aktualnie znane z Sudetów stanowisko bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, obejmuje pas zajmujący fragment doliny rzeki Bystrzycy w jej środkowym i górnym biegu od Nowej Bystrzycy w górę biegu do Zielonego Mostu oraz jej prawobrzeżnego dopływu - potoku Szklarnik.

Opis obszaru: Są to głównie terasy zalewowe, nadzalewowe, dolne i środkowe partie zboczy doliny.

Szata roślinna: Najważniejszym walorem jest jedyne obecnie aktualnie znane z Sudetów stanowisko bezlistu okrywowego Buxbaumia viridis. Na uwagę zasługują dobrze zachowane siedliska lasów liściastych oraz związane z nimi liczne stanowiska gatunków górskich roślin. Łącznie stwierdzono 11 rodzajów siedlisk przyrodniczych (6 nieleśnych i 5 leśnych) z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (w tym 3 priorytetowe), pokrywających łącznie około 20% powierzchni.

Zwierzęta: Odnotowano występowanie 2 gatunków nietoperzy: mapka Barbastella barbastellus i nocka dużego  Myotis myotis. Na opisywanym terenie występują także 4 gatunki bezkręgowców wymienionych w Załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: trzepla zielona Ophiogomphus cecil, czerwończyk nieparek Lycaena dispar  oraz dwa gatunki modraszków Maculinea teleius i Maculinea nausithous. Warto nadmienić, iż typowo górskie gatunki ptaków, tj. pluszcz (Cinclus cinclus) i pliszka górska (Motacilla cinerea) mają tu jedne z największych zagęszczeń w kraju.


 

Gmina:
  • Bystrzyca Kłodzka (MW)
ekologia to eko.org.pl