min

PLH020069 Las Pilczycki

Powierzchnia: 119.6 ha. Kod obszaru: PLH020069. Obszar pełnił tradycyjnie funkcje lasu podmiejskiego

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 119,6 ha.
Kod obszaru: PLH020069
Obszar pełnił tradycyjnie funkcje lasu podmiejskiego

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie miasta Wrocław. Obszar Lasu Pilczyckiego położony jest na peryferiach miasta Wrocław, u zbiegu Odry i jej lewobrzeżnego dopływu – Ślęży.

Opis obszaru: Obszar pełnił tradycyjnie funkcje lasu podmiejskiego, stąd zachował ciągłość struktury i funkcji z dawnymi lasami łęgowymi doliny Odry, pomimo regularnie prowadzonej, ekstensywnej gospodarki leśnej. W chwili obecnej prawie 90 ha obszaru jest zajętych przez dobrze i doskonale wykształcone siedliska leśne, pozostałą część zajmują łąki kośne, trzcinowiska i szuwary.

Szata roślinna: Łącznie znamy stąd 7 siedlisk przyrodniczych, a pokrywają one ponad 80% powierzchni obszaru. Kluczowe znaczenie dla obszaru mają łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe; łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe; grąd  środkowoeuropejski i subkontynentalny. Z kolei spośród ciekawszych roślin odnotowano występowanie śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis (zanotowanej w Konwencji Waszyngtońskiej CITES) oraz będące pod ochroną bluszcz pospolity Hedera helix oraz kalina koralowa Viburnum opulus

Zwierzęta: Obszar jest kluczowym dla zachowania dużych populacji bezkręgowców związanych z martwym drewnem drzew liściastych na Dolnym Śląsku. Występuje tu jedna z dwóch największych populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita w Polsce południowo-zachodniej, bardzo liczna jest także populacja kozioroga debosza Cerambyx cerdo którego główne centrom występowania w kraju przypada właśnie na dolinę Odry. Istotne jest także występowanie stabilnej populacji przeplatki maturny Hypodryas maturna. Dla zachowania tego zespołu bezkręgowców, a także występujących tu nietoperzy z Załącznika II konieczna jest ochrona siedlisk leśnych, również zachowanych w stopniu doskonałym lub bardzo dobrym.

Gmina:
  • Wrocław
ekologia to eko.org.pl