min

PLH020014 Torfowisko pod Zieleńcem

Powierzchnia: 225.8 ha. Kod obszaru: PLH020014.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 225.8 ha
Kod obszaru: PLH020014
Obszar ma chronić torfowisko najgłębsze, najstarsze i najrozleglejsze wysokie w Sudetach.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, położony jest na wierzchowinie Gór Bystrzyckich niedaleko miejscowości Zieleniec.

Opis obszaru: Obejmuje rozległą, ale słabo wypiętrzoną kopułę Topielisk wraz z przylegającym do niej od wschodu torfowiskiem przejściowym (z którego wypływa Dzika Orlica) oraz od południa Czarne Bagno – fragment pokryty przez płaty przejściowotorfowiskowe (7140) i bór świerkowy na torfie (91D0-4). Struktura i funkcjonowanie kopuły zostały zaburzone w XVIII i XIX w., kiedy wraz z próbami eksploatacji podzielono torfowisko na 3 części, kopiąc rowy odwadniające i budując 2 groble.

Szata roślinna: Obszar ma chronić torfowisko najgłębsze, najstarsze i najrozleglejsze wysokie w Sudetach z kompleksem siedlisk oraz relikty torfowisk towarzyszących głównej kopule poza głównym areałem występowania sudeckich torfowisk wysokich - w Sudetach Zachodnich. Spośród torfowisk sudeckich tylko tu występuje przygiełka biała Rhynchospora alba, tworząc charakterystyczne sidlisko (7150).Na opisywanym obszarze występuje 9 siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG - pokrywają one w sumie ok 30% terenu , a największy procent spośród nich zajmują bory i lasy bagienne (20,28%). Duże pokrycie mają torfowiska przejściowe i trzęsawiska (6,61%). Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) zajmują 1,72%, a Torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji 0,1%.

Zwierzęta: Brak gatunków "naturowych", jednak występuje ropucha szara (Bufo bufo), ropucha paskówkowa (Bufo calamita), żaba trawna (Rana temporaria) i traszka górska (Triturus alpestris) zapisane w Czerwonej Księdze Gatunków Zagrożonych, 

Gmina:
  • Szczytna (MW)
ekologia to eko.org.pl