min

PLH020002 Dębniańskie Mokradła

Powierzchnia: 5233.3 ha. Kod obszaru: PLH020002.

Ostoja obejmuje kompleks lasów i fragmentów łąk położonych na prawym brzegu Odry. na zachód od Wołowa. a od północy ograniczona jest doliną Jezierzycy.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia: 5233,3 ha
Kod obszaru: PLH020002
Ze względu na występowanie dobrze zachowanych, cennych fitocenoz wilgotnych lasów i łąk, jest to obszar ważny dla zachowania różnorodności biologicznej związanej z mozaiką siedlisk leśnych i łąkowych.

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim w regionie wrocławskim. Ostoja obejmuje kompleks lasów i fragmenty łąk położonych na prawym brzegu Odry, na zachód od Wołowa, a od północy ograniczona jest doliną Jezierzycy.

Opis obszaru: Znaczną część terenu stanowią siedliska wilgotne o zbliżonym do naturalnego lub naturalnym charakterze, są to okresowo zalewane olsy, łęgi, bagna śródleśne, podmokłe łąki, starorzecza i stawy. W okolicy wsi Wrzosy, Dębno oraz Krzydlina Mała znajdują się stawy hodowlane (ok. 200 ha), będące ważnym miejscem lęgowym dla ptaków wodno-błotnych. Ze względu na występowanie dobrze zachowanych, cennych fitocenoz wilgotnych lasów i łąk, jest to obszar ważny dla zachowania różnorodności biologicznej związanej z mozaiką siedlisk leśnych i łąkowych.

Szata roślinna: Występuje tutaj 9 typów siedlisk wymienionych w Załaczniku I Dyrektywy Siedliskowej, z których największy procent pokrycia mają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (14,77% pokrycia). Jednym z najcenniejszych siedlisk tego terenu są zmiennowilgotne łąki trzęślicowe oraz łęgi olchowo-jesionowe w kompleksie z olesami chronionymi w rezerwacie „Uroczysko Wrzosy”. Wśród flory warto zwrócić uwagę na dużą różnorodność storczyków - występuje tutaj min kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka krwista (Dactylorhiza incarnata), kruszczyk szerokolistny (Epipactis helleborine), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), listera jajowata (Listera ovata), storczyk samiczy (Orchis morio) i podkolan biały (Platanthera bifolia)

Zwierzęta: Bogaty jest zespół gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej. Można spotkać kilka rodzin bobrów, wydry, 3 gatunki nietoperzy (mopek, nocek duży i nocek Bechsteina), traszkę grzebieniastą i kumaka nizinnego, piskorza i różankę. Równie bogaty jest świat „naturowych” bezkręgowców, z których spotykamy barczatkę kataks (jedno z największych skupień stanowisk na Dolnym Śląsku), przeplatkę maturna, czerwończyka nieparka, kozioroga dębosza i oba gatunki modraszków (nausithous i telejus).

Gmina:
  • Wińsko (MW)
  • Wołów (MW)
ekologia to eko.org.pl