min

PLH020084 Dolina Dolnej Baryczy

Powierzchnia: 3165.8 ha. Kod obszaru: PLH020084. Szczególnie dobrze zachowane rozległe łęgi jesionowe

FE
 
25 stycznia 2011

Powierzchnia: 3165,8 ha.
Kod obszaru: PLH020084.
Szczególnie dobrze zachowane rozległe łęgi jesionowe

Położenie: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie legnicko-głogowskim, obejmuje fragment doliny dolnej Baryczy wraz z jej dopływami - Dziczkiem (na S od Góry) i Rowem Śląskim (na N od Góry).

Opis obszaru: Obecnie w ostoi istnieją 3 użytki ekologiczne: "Łąka trzęślicowa, Żurawie pierzowisko oraz Szczeć". Południowa część ostoi znajduje się na Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina Baryczy, natomiast jej część północna - na obszarze OChK Krzywińsko-Osiecki.

Szata roślinna: Ciepłolubne dąbrowy (*91IO) występują na naturalnych stromych skarpach pradoliny Baryczy. Lasy łęgowe i nadrzeczne zarośla wierzbowe (*91E0), pokrywają czwartą część powierzchni ostoi. Szczególnie dobrze zachowane są rozległe łęgi jesionowe nad Rowem Śląskim, które charakteryzują się obfitym runem z kokorycz pustą Corydalis cava. Cenne są lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe (91F0) i grądy (9170). W ostoi zachowały się łąki trzęślicowe (6410) z populacjami takich rzadkich gatunków roślin jak: kosaciec syberyjski Iris sibirica i groszek błotny Lathyrus palustris.

Zwierzęta: Lasy ostoi są miejscem występowania pachnicy Osmoderma eremita. W wodach Baryczy i na starorzeczach żyją cenne gatunki ryb - kózka Cobitis taenia, piskorz Misgurnus fossilis, różanka Rhodeus sericeus, ptaków - zimorodek Alcedo atthis, nurogęś Mergus merganser oraz ssaków - bóbr europejski Castor fiber i wydra Lutra lutra.

Gmina:
  • Góra (MW)
ekologia to eko.org.pl