min

PLH020072 Uroczyska Borów Dolnosląskich

Powierzchnia: 8067.8 ha. Kod obszaru: PLH020072. Obejmuje cenne siedliska przyrodnicze rozproszone na dużym obszarze

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 8067.8 ha
Kod obszaru: PLH020027
Obejmuje cenne siedliska przyrodnicze rozproszone na dużym obszarze

Położenie obszaru: obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, obszar jest północnym fragmentem Borów Dolnośląskich w zlewni Nysy Łużyckiej i Kwisy.

Opis obszaru: Obejmuje cenne siedliska przyrodnicze, rozproszone na dużym obszarze wśród lasów sosnowych, w formie małopowierzchniowych płatów. Bory Dolnośląskie to kompleks leśny zdominowany przez sosnę, porastającą ubogie, piaszczyste gleby, miejscami podtopione. Fragmenty lasów liściastych występują rzadko i koncentrują się głownie w dolinach niewielkich rzek i mniejszych cieków. Ostoja obejmuje także dobrze zachowane torfowiska. W drugiej połowie XX wieku lasy zostały znacznie zmienione z powodu przeprowadzonych na duża skalę melioracji odwadniających. W skład obszaru wchodzi również kulminacja Wzniesień Żarskich (226 m n.p.m.) o urozmaiconej rzeźbie, z dobrze zachowanym kompleksem kwaśnych buczyn, grądów i łęgów źródliskowych nazywanym Żarskim Lasem.

Szata roślinna: Reprezentacja siedlisk przyrodniczych (22 typy) w obszarze jest nierównomierna. Szczególnie w obszarze wysuniętym najdalej na północ, leżącym pomiędzy Lubskiem, Brodami i Gręzawą występują licznie siedliska, dobrze zachowanych łęgów olszowo-jesionowych. Znajduje się tutaj również jedyne w całym obszarze (i jedyne w południowo-zachodniej Polsce) siedlisko 3130 (Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea), zlokalizowane na terenie użytku ekologicznego „Ruskie Stawy”. Nie mniej ciekawy jest obszar położony na południowym zachodzie i obejmujący bardzo ważne obiekty torfowiskowe: rezerwat Żurawie Bagno i użytek ekologiczny „Zacisze”. Znajdują się tutaj jedne z najważniejszych i największych powierzchniowo płatów siedliska Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion z bardzo rzadką przygiełką brunatną Rhynchospora fusca - gatunkiem z Polskiej czerwonej księgi roślin.

Zwierzęta: Z gatunków zwierząt szczególnie istotne jest występowanie wilka Canis lupus i zalotki większej Leucorrhinia pectoralis (obszar jest kluczowym dla zachowania populacji tych gatunków w Polsce). Liczne są także stanowiska trzepli zielonej Ophiogomphus cecilia, pachnicy Osmoderma eremita, kozioroga Cerambyx cerdo, kumaka Bombina bombina, wydry Lutra lutra i bobra Castor fiber.

 

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl