min

PLH020078 Kumaki Dobrej

Powierzchnia : 2094.0 ha Kod obszaru : PLH020078. Występują bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego Bombina bombina

FE
 
30 grudnia 2010

Powierzchnia : 2094.0 ha
Kod obszaru : PLH020078
Występują bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego Bombina bombina

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim, obejmuje dolinę rzeki Dobrej pomiędzy Bartkowem i Dobrzeniem oraz Dąbrowicą a Pawłowicami.

Opis obszaru: Dolina rzeki Dobrej jest uregulowana, jednak występują tu liczne obniżenia wypełnione wodą oraz stawy hodowlane, które stanowią doskonałe siedliska płazów.

Szata roślinna: Odnotowano występowanie 7 siedlisk "naturowych" z których najbardziej interesujące są zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.

Zwierzęta: Występują bardzo bogate i wysokie liczebnie populacje kumaka nizinnego Bombina bombina oraz traszki grzebieniastej Triturus cristatus. Kolejnym walorem jest występowanie starych dębów ze stanowiskami pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga dębosza Cerambyx cerdo.

Gmina:
  • "nie okreslono gminy"
ekologia to eko.org.pl