min

PLH020036 Dolina Widawy

Powierzchnia: 1310.2 ha. Kod obszaru: PLH020036. Obszar. mimo bliskości wielkiej aglomeracji miejskiej Wrocławia jest bardzo ważną ostoją fauny związanej z naturalnymi lasami dolin rzecznych.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 1310,2 ha.
Kod obszaru: PLH020036
Obszar, mimo bliskości wielkiej aglomeracji miejskiej Wrocławia jest bardzo ważną ostoją fauny związanej z naturalnymi lasami dolin rzecznych.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląkim, regionie wrocławski, obejmuje też region miasta Wrocławia, rozciąga się wzdłuż rzeki Widawy aż do jej ujścia i dalej wzdłuż Odry (km 261-269) oraz wzdłuż Lasu Rędzińskiego (w granicach administracyjnych Wrocławia).

Opis obszaru: Obejmuje głównie tereny zalewowe w obrębie wałów, ale w niektórych miejscach wykracza poza wały (do 1.5 km od doliny Odry). Pokrycie terenu stanowią przede wszystkim nadbrzeżne zbiorowiska roślinne, w tym lasy łęgowe - częściowo przesuszone i zgrądowiałe na obszarze poza wałami przeciwpowodziowymi.

Szata roślinna: Typy siedlisk przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej (10 typów) pokrywają około 60% powierzchni obszaru. Najistotniejszą wartością są dobrze zachowane lasy łęgowe dębowo-wiązowo-jesionowe, zajmujące blisko 1/3 powierzchni obszaru; duży udział w pokryciu obszaru mają też grądy. Niewielkie płaty zajmują łęgi wierzbowo-topolowe w różnych stadiach sukcesji, starorzecza, ziołorośla nadrzeczne, łąki selernicowe (Cnidion dubii) i trzęślicowe (Molinion caeruleae).

Zwierzęta: Obszar, mimo bliskości wielkiej aglomeracji miejskiej Wrocławia jest bardzo ważną ostoją fauny związanej z naturalnymi lasami dolin rzecznych. Z nietoperzy występują tu nocek duży (Myotis myotis), łydkowłosy (Myotis dasycneme), mopek (Barbastella barbastellus), z płazów zaś duże populacje traszki grzebieniastej (Triturus cristatus) i kumaka nizinnego (Bombina bombina). Bardzo bogaty jest świat bezkręgowców, których z listy Natura występuje aż 7 gatunków w tym bardzo istotne w skali całego regionu populacje przelatki maturny (Hypodryas maturna), barczatki kataks (Eriogaster catax), pachnicy dębowej (Osmoderma eremita), kozioroga dębosza (Cerambyx cerdo) czerwończyka nieparka (Lycaena dispar), a także gatunki częste jak oba modraszki. Sama rzeka Widawa jest istotnym siedliskiem naturowych gatunków ryb (aż 5!)
 Gmina:
  • Wrocław
ekologia to eko.org.pl