min

PLH020039 Grodczyn i Homole koło Dusznik

Powierzchnia: 287.9 ha. Kod obszaru: PLH020039. Teren z interesującymi gatunkami storczyków

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 287,9 ha.
Kod obszaru: PLH020039
Teren z interesującymi gatunkami storczyków


Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wałbrzyskim, niedaleko Duszników-Zdrój

Opis obszaru: Obejmuje południowo-wschodnią część Wzgórz Lewińskich w pobliżu przełęczy Polskie Wrota. Teren jest pokryty głównie przez bogate gatunkowo górskie łąki kośne, murawy kserotermiczne oraz ekstensywnie użytkowane pastwiska. Na wzgórzu Homole występują niewielkie, lecz dobrze zachowane płaty klonowo-lipowych lasów zboczowych Aceri-Tilietum oraz buczyn.

Szata roślinna: Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG (10 typów) pokrywają blisko 60% obszaru. Najistotniejsze z nich to priorytetowe murawy kserotermiczne Brometalia erecti (bardzo rzadkie w Polsce) z licznymi zagrożonymi gatunkami roślin, m.in.
storczykowatych (Gymnadenia conopsea, Platanthera chlorantha, P. bifolia, Orchis mascula, Dactylorhiza fuchsii, Dactylorhiza majalis, Listera ovata, Epipactis atrorubens, E. helleborine) i innymi, rzadkimi bądź zagrożonymi (Galium pumilum, Lilium bulbiferum, Orobanche elatior, Gentiana cruciata, Gentianella praecox, Carex davalliana). Istotne są również górskie łąki z Phyteuma orbiculare, Crepis praemorsa, Colchicum autumnale oraz wilgotne łąki i młaki z Carex davalliana i Valeriana dioica.

Zwierzęta: Obszar ważny dla 6 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Rady 79/409/EWG oraz dla dwóch gatunków modraszków.


 


 

Gmina:
  • Lewin Kłodzki (W)
  • Szczytna (MW)
ekologia to eko.org.pl