min

PLH020044 Stawy Sobieszowskie

Powierzchnia: 239.6 ha. Kod obszaru: PLH020044.

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 239,6 ha.
Kod obszaru: PLH020044
Obszar powołany został głównie dla ochrony zwierząt z załącznika II

Położenie obszaru: Obszar znajduje sie w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, położony jest w Sudetach, w Kotlinie Jeleniogórskiej, w widłach Podgórnej i Wrzosówki.

Opis obszaru: Głównym elementem krajobrazu są tu stawy rybne i mozaika związanych z nimi siedlisk. Na pozostałym obszarze dominują plantacje wierzby purpurowej, pola orne, pastwiska i łąki. Zachowały się także niewielkie płaty torfowisk, jedyne jakie przetrwały w Kotlinie Jeleniogórskiej, a także zarośli i lasów łęgowych, rzadko spotykanych w Sudetach. Znaczna część tych biotopów znajduje się na terenie suchego zbiornika przeciwpowodziowego "Cieplice".

Szata roślinna: Łącznie występuje tu 6 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG pokrywających około 30% powierzchni obszaru oraz 3 gatunki z polskiej czerwonej listy roślin i 11 gatunków roślin, prawnie chronionych w Polsce

Zwierzęta: Obszar powołany został głównie dla ochrony zwierząt z załącznika II. Wsytepują tu m.in. wydry Lutra lutra, traszka grzebieniasta Triturus cristatus, czerwończyk nieparek Lycaena dispar , oba gatunki modraszków Maculinea nausithous i Maculinea teleius oraz pachnica dębowa Osmoderna eremita (jest to jedna z najsilniejszych populacji na Dolnym Śląsku).


 

Gmina:
  • Jelenia Góra (P)
ekologia to eko.org.pl