min

PLH020047 Torfowiska Gór Izerskich

Powierzchnia: 4765.0 ha. Kod obszaru: PLH020047. Obszar obejmuje największy w Polsce kompleks torfowisk górskich

FE
 
26 lipca 2008

Powierzchnia 4765.0 ha
Kod obszaru: PLH020047
Obszar obejmuje największy w Polsce kompleks torfowisk górskich


Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, w Górach Izerskich. W granicach obszaru znajduje się cała "wewnętrzna" część Gór Izerskich, od Wysokiego Grzbietu na południe, do Izery stanowiącej granicę państwową, opierając się na wschodzie o drogę E65 (droga krajowa nr 3) i tor nieczynnej linii kolejowej.

Opis obszaru: Obszar obejmuje całą górnoreglową część Gór Izerskich obniżającą swój zasięg do około 800 m n.p.m. Torfowiska w Górach Izerskich są związane przede wszystkim z obszarem regla górnego, cechującym się wysokimi opadami oraz chłodnym klimatem. Obecności torfowisk sprzyja łagodna rzeźba, a stopień zatorfienia piętra regla górnego sięgał 40% (co jest wartością porównywalną z podawaną dla Finlandii). Niestety, z racji prowadzenia intensywnej gospodarki leśnej w tym rejonie już od poł. XIX w. powierzchnia obszaru zatorfionego bardzo się skurczyła. Jednak i dziś torfowiska nie stanowią izolowanych obiektów, lecz łączą się w kompleksy.

Szata roślinna: Na obszarze występuje 12 siedlisk wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 92/43/EWG. Obszar obejmuje największy w Polsce kompleks torfowisk górskich, w skład których wchodzą torfowiska wysokie żywe w ich regionalnej, sudeckiej odmianie, torfowiska przejściowe, bory na torfie oraz torfowiska zdolne do regeneracji. Największy kompleks torfowisk w Dolinie Izery jest chroniony w rez. przyr. Torfowiska Doliny Izery (485 ha, 2000r.) i Torfowisko Izerskie (45 ha, 1969r.). Pozostała część obszaru nie chroniona. Wystpują rośliny rzadkie, zapisane w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin m.in.: brzoza karłowata Betula nana i turzyca bagienna Carex limosa. Roślinność lasów jest dość silnie przekształcona, regiel dolny - głównie przez gospodarkę, zaś regiel górny wykazuje zmiany spowodowane zanieczyszczeniami powietrza.

Zwierzęta: Na opisywanym terenie występuje 15 gatunków ptaków "naturowych", z czego 6 zaliczanych jest do grupy regularnie występujących ptaków migrujących nie wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG. Odnaleziono też dwa gatunki nietoperzy: nocka dużego Myotis myotis, mopka Barbastella barbastellus. Notowano także wilka Canis lupus, wydrę Lutra lutra oraz rysia Lynx lynx

Gmina:
  • Mirsk (MW)
  • Świeradów-Zdrój (M)
  • Szklarska Poręba
ekologia to eko.org.pl