min

PLH020052 Pątnów Legnicki

Powierzchnia: 837.8 ha. Kod obszaru: PLH020052. Obszar stanowi mozaikę lasów. łąk. zarośli tarniny i innych krzewów. szuwarów oraz stawów hodowlanych.

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 837.8 ha.
Kod obszaru: PLH020052
Obszar stanowi mozaikę lasów, łąk, zarośli tarniny i innych krzewów, szuwarów oraz stawów hodowlanych.


Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie legnicko-głogowskim, między miejscowościami: Pątnów Legnicki, Bieniowice i Miłogostowice. Zamykają go linie dróg łączących wsie Pątnów Legnicki, Bieniowice (dawna linia kolejowa do Prochowic), Miłogostowice, Dobrzejów, a następnie granica administracyjna miasta Legnica.

Opis obszaru: W tym czworokącie znajdują się leśne rezerwaty przyrody “Błyszcz” i “Ponikwa” utworzone dla ochrony cennych fragmentów lasu, głównie łęgu i grądu.

Szata roślinna: Obszar chroni jedno z ładniejszych skupisk wilgotnych zarośli tarninowych oraz dobrze wykształconych grądów i łęgów w dawnym woj. Legnickim. Dużą wartość na tym terenie mają niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie, grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny oraz pomorski kwaśny las brzozowo-dębowy.

Zwierzęta: Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania barczatki kataks (Eriogaster catax) na Dolnym Śląsku. Stanowi ostoję innych motyli z Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce: ogończyk akacjowiec Satyrium acaciae (NT), mieniak tęczowiec Apatura iris (LC), sówka Dicycla oo (EN). Występują tu ponadto w liczących się populacjach wydra Lutra lutra, kumak nizinny Bombina bombina, modraszek nausitous Maculinea nausithous i czerwończyk nieparek Lycaena dispar.
 


 

Gmina:
  • Kunice (W)
ekologia to eko.org.pl