min

PLH020053 Zagórzyckie Łąki

Powierzchnia: 359.8 ha. Kod obszaru: PLH020053. Jest to unikalny w skali Dolnego Śląska zespół higro- i termofilnych owadów (. motyli) i roślin łąkowych. z którymi one związane.

FE
 
27 lipca 2008

Powierzchnia 359.8 ha.
Kod obszaru: PLH020053
Jest to unikalny w skali Dolnego Śląska zespół higro- i termofilnych owadów (. motyli) i roślin łąkowych, z którymi one związane.


Położenie obszaru:  Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie wrocławskim,  położony jest na Wysoczyźnie Rościsławiskiej pomiędzy miejscowościami Rataje, Zagórzyce, Grodzanów i Prawików.

Opis obszaru: Od strony południowej obejmuje łąki kośne i zadrzewienia śródłąkowe oraz polne rozwijające się na skarpie pradoliny Odry.

Szata roślinna: Występują tu 4 typy siedlisk przyrodniczych zajmujących ponad 70% obszaru. Są to głównie zbiorowiska łąk trzęślicowych, świeżych i pastwisk z rzędu Arrhenatheretalia, mniejszą rolę mają fitocenozy z innych typów roślinności (ziołorośla, murawy). Stan wykształcenia łąk trzęślicowych ma wyjątkowe znaczenie ze względu na obecność licznej grupy gatunków ginących i zagrożonych (m.in. goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, mieczyk dachówkowaty Gladiolus imbricatus) oraz dużą mozaikowość siedlisk. Główną formą użytkowania tych terenów była ekstensywna gospodarka kośna i pastwiskowa. Obecnie ma ona mniejsze znacznie, co powoduje zanikanie najcenniejszych użytków zielonych.

Zwierzęta: Na łąkach występuje modraszek telejus i inne higrofilne gatunki motyli. Wyjątkowe walory kulturowe i przyrodnicze mają łąki świeże szczególnie te ze stanowiskami tak rzadkich motyli, jak przeplatka aurinia oraz wykształcające się w postaci ciepłolubnej na eksponowanych południowych stokach, gdzie towarzyszy im też barczatka kataks. Jest to unikalny w skali Dolnego Śląska zespół higro- i termofilnych owadów (gł. motyli) i roślin łąkowych, z którymi są one związane.

 

Gmina:
  • Wołów (MW)
ekologia to eko.org.pl