min

PLH020054 Ostoja nad Bobrem

Powierzchnia 15373.0 ha. Kod obszaru: PLH020054. Trzecie co do wielkości skupisko płatów priorytetowego siedliska grądu zboczowego Aceri-Tilietum.

FE
 
19 stycznia 2011

Powierzchnia: 15373,0 ha
Kod obszaru: PLH020054
Trzecie co do wielkości skupisko płatów priorytetowego siedliska grądu zboczowego Aceri-Tilietum.

Położenie obszaru: Obszar znajduje się w województwie dolnośląskim, regionie jeleniogórskim, obejmuje dolinę rzeki Bóbr na odcinku od Siedlęcina (4 km na północ od Jeleniej Góry) po Wleń.

Opis obszaru: Obszar obejmuje koryto Bobru wraz z otaczającymi je wzgórzami o silnie zróżnicowanej budowie geologicznej. Liczne doliny bocznych dopływów tworzą głębokie jary będące siedliskiem rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W pokryciu terenu dominują lasy oraz łąki i pastwiska. Pozostała część obszaru jest zajęta przez pola uprawne i zabudowania.

Szata roślinna: Na terenie obszaru występuje 13 rodzajów siedlisk z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej, a wśród nich doskonale zachowane płaty naturalnych lasów liściastych. Jest to trzecie co do wielkości skupisko płatów priorytetowego siedliska grądu zboczowego Aceri-Tilietum. Do doskonale zachowanych należą bardzo bogate w gatunki wilgotne
murawy bliźniczkowe koło Wojciechowa oraz  łąki i bogate w storczyki murawy kserotermiczne.

Zwierzęta: Na łąkach i murawach kserotermicznych koło Radomic między Wleniem a Wojciechowem notowano znaczące dla regionu sudeckiego populacje Maculinea nausithous, Maculinea telejus oraz Lycaena dispar. Ważnym siedliskiem jest także koryto Bobru w których występują cztery gatunki ryb z Załącznika II Dyrektywy. Ogółem odnotowano tu 11 gatunków zwierząt z załącznika II Dyrektywy.

Gmina:
  • Jeżów Sudecki (W)
  • Lubomierz (MW)
  • Lwówek Śląski (MW)
  • Stara Kamienica (W)
  • Wleń (MW)
ekologia to eko.org.pl